สมัครงาน
สมัครงานออนไลน์
ข้อมูลเบื้องต้น / ระดับการศึกษาสูงสุด / ข้อมูลเพิ่มเติม / ประวัติการทำงาน
ตำแหน่ง*  
เงินเดือนที่ต้องการ*  
ชื่อ-นามสกุล*  
รูปถ่ายหน้าตรง*  
วัน / เดือน / ปี เกิด*
อายุ* ปี
 
สัญชาติ*  
สถานภาพ* โสด สมรส หย่า หม้าย  
ที่อยู่ปัจจุบัน*  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*  
อีเมล์*  
ติดต่อกรณีฉุกเฉิน*  
   
ระดับการศึกษาสูงสุด
สถานศึกษา*  
วุฒิการศึกษา*  
คณะ / สาขาวิชา*  
ปีการศึกษาที่จบ*  
เกรดเฉลี่ย*  
   
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาต่างประเทศ พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ*
ภาษาอื่นๆ
   
ประวัติการทำงานเรียงจากปัจจุบัน
ลำดับที่ 1*  
เริ่มต้นทำงาน  
บริษัท  
ตำแหน่ง เงินเดือน
ลักษณะงานที่ทำ
สาเหตุที่ออก
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
 
 

ติดต่อประชาสิริ (02) 801 3355-6, 063 642 6301-3, 086 317 1966